Communicatie & educatie

communicatie

Tekstproducties – digitaal en in druk- met woord en beeld in samenhang en van idee tot product:

woord en beeld
  • Eindredactie: Ik lees het product met een scherpe blik en zorg voor een coherente leesbare tekst.
  • Beeldredactie: Ik kijk kritisch en kies met gevoel voor inhoud en functie het beste beeld bij de tekst.
  • Redigeren: Ik kijk met u mee en zorg ervoor dat de lezer de inhoud begrijpt zoals u het heeft bedoeld.
Digitaal of in druk

Met een nieuwsbrief of eenmalige uitgave laat je zien waar jouw bedrijf voor staat en wat het heeft bereikt. Door regelmatig een nieuwsbrief – digitaal of in druk – te verspreiden, weten mensen in en buiten de organisatie waar jouw bedrijf zich voor inzet en wat de mensen met elkaar verbindt. Naar wens leid ik het project en zorg ik voor de totale productie vanaf de ontwikkeling tot aan eventuele druk.

Lesteksten en onderwijsleerverhalen

Inmiddels heb ik veel lesteksten geschreven. Kenmerkend voor mijn stijl is een helder en begrijpelijk taalgebruik. De structuur in de teksten is logisch opgebouwd, zodat alle aandacht van de leerling of docent kan gaan naar de educatieve inhoud.

Onderwijsleerverhalen introduceren het onderwerp op een speelse en tot de verbeelding sprekende manier bij de leerlingen. Een pakkende start van de les motiveert de leerlingen om zich verder in het onderwerp te verdiepen.

educatie

Uitdagend en vernieuwend onderwijs, vakoverstijgend en aansluitend op de leefwereld van scholieren:

Doen, ontdekken en beleven

Cultuuronderwijs draagt in belangrijke mate bij aan het vormen van de persoonlijke en de collectieve identiteit. Door stil te staan bij de dingen die we maken of hebben gemaakt leren we meer over onszelf en anderen. Goed cultuuronderwijs geeft kinderen en jongeren handvatten om de betekenis van de wereld om hen heen te ontdekken. Door zelf te doen, te onderzoeken en achter de dingen te kijken. Ik adviseer over en ontwikkel betekenisvolle lespakketten met een vakoverstijgende informatieoverdracht.

Motiverende speltechnieken

In het onderwijs speelt de digitale wereld een steeds grotere rol. Het inzetten van speltechnieken die ook in games worden gebruikt, motiveert leerlingen aan de slag te gaan met een onderwerp. Met het gemixt aanbieden van digitale en analoge lesactiviteiten, bereik je kinderen met verschillende leerstijlen en werk je aan het vergroten van de 21ste eeuwse vaardigheden. Ik maak bij de lesontwerpen vaak gebruik van een narratieve structuur zoals storytelling of een verhalend ontwerp.

Verleden en hedentijd

Erfgoed maakt deel uit van ons cultuurgoed en is een beelddrager van onze identiteit. Een plaats van herinnering, een cultuurhistorisch landschap of verslag van een ooggetuige geven betekenis aan het verhaal van het verleden. In een lespakket richt ik me op het erfgoed uit de omgeving van de kinderen. Iedere plek kent zijn eigen geschiedenis en maakt deel uit van een groter geheel. Door het lokale erfgoed toegankelijk te maken, ervaren kinderen dat de geschiedenis geen verre verhalen uit een boek zijn, maar dat ze zich in hun eigen achtertuin hebben afgespeeld.